Gravferdsstønad fra NAV

I Norge har vi i lang tid hatt tradis­jon for at velferdsstat­en kan trå støt­tende til når man har det vanske­lig. I forbindelse med et døds­fall er det særlig to offentlige ytelser som er aktuelle, «behovsprøvd gravferdsstø­nad» og «stø­nad til båre­trans­port». I sam­tale med de pårørende vil vi i Mau­ra Blom­ster og Begrav­elses­byrå informere nærmere om disse ord­nin­gene og sørge for at nød­vendig doku­men­tasjon frem­skaffes hvis det er grunnlag for å søke. Når doku­men­tasjo­nen er på plass vil vi ta ans­var for selve søknadsprosessen.

Vil du lese mer om de aktuelle stø­nadene vil du finne mer infor­masjon om dette på hjemmes­i­dene til NAV her.