Spørsmål og svar

Fam­i­lien har ans­varet for å begrave sine døde.

Gravferd­slovens § 9 reg­ulerer hvem som har rett og plikt til å sørge for gravferden.

”Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erk­læring fast­sette hvem som skal ha rett til å sørge for egen gravferd. Erk­lærin­gen skal være under­skrevet og datert. Der­som det ikke fore­lig­ger erk­læring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste rett til å besørge gravfer­den: ekte­felle / sam­boer som har levd i ekteskap­slig­nende forhold, barn, forel­dre, barnebarn, beste­forel­dre, søsken, søskens barn og forel­dres søsken.”

Ja, ihht loven skal gravfer­den gjen­nom­føres innen 10 virkedager. Helg og hel­ligdager reg­nes ikke med. Ved særskilte behov kan det søkes om utset­telse hos kirkegårdsmyndigheten.

Nei, men poli­ti­et kan for­lange obduk­sjon av avdøde.

Nei. Det er pårørende som avgjør hvor­dan avskje­den skal være.

Ja, det er pårørende som bestem­mer hvor­dan avskje­den skal være. Skal det være med­virkn­ing av prest så skjer det på trossam­fun­nets premisser.

Nei. Hvis pårørende ønsker kan vi komme på hjem­mebesøk. Hvis etter­lat­te bor langt borte, kan vi også plan­legge begrav­elsen over telefon.

Nei, dette bestemmes av den som er ans­varlig for gravferden.

Ja, vi bistår og leg­ger til rette for når og hvor dette kan skje. Du kan også se avdøde etter at ved­k­om­mende er stelt og lagt i kiste.

Ja, det kan de. I dag er det van­lig at bar­na er med når det er døds­fall i nær fam­i­lie, men det bør på forhånd gis god infor­masjon om hva som skal skje.

Det avhenger av mate­ri­alet i kisten, men van­ligvis mel­lom 35–50 kg.

Det er van­lig med seks som bærer.

Fam­i­lien bestem­mer dette. Man bruke ven­ner eller naboer, eller om nød­vendig kan Lun­den begrav­elses­byrå skaffe bærere.

Dette avhenger av innhold­et i ser­e­monien. Gjen­nom­snit­tlig var en ser­e­moni i ca. 40 minutter.

Alle nye graver blir mer­ket med ven­tetegn og navn i påvente av et per­ma­nent gravminne kom­mer opp.

Van­ligvis 6–8 uker fra bestilling.

Nei. I følge norsk lov må askeurne settes ned på god­kjent grav­plass. Dis­pen­sasjon gis til aske­spred­ning. Asken kan ikke deles, så man må velge enten grav­plass eller askespredning.

Van­ligvis møter de aller nærmeste og ser at urnen settes i grav. Man kan selv senke urnen og grave igjen om ønske­lig. Van­ligvis ingen seremoni.

Hov­e­dregel er at man skal grav­legges på den kirkegård eller gravlund man «sogn­er» til. Det er på de fleste kirkegårder og gravlun­der mulighet for å være med å velge grav­plass, men det er lokale variasjoner.

Ja, alle døds­fall meldes til skifteretten. Van­ligvis gjør Mau­ra Blom­ster og Begrav­elses­byrå dette på veg­ne av fam­i­lien. Fam­i­lien må selv kon­tak­te skifteretten innen 60 dager etter døds­fal­l­et, for at det skal utst­edes skifteattest/uskifteattest.

Ja, vi varsler alle instanser som må varsles for at gravfer­den skal kunne gjennomføres.

Tele­fon­sel­skap, strøm­leverandør, dig­i­tale medi­er, bank, for­sikring, postver­ket, foreninger, NRK, borettslag/husvert, Hjelpemid­delsen­tralen, tannlege, fastlege, biltil­synet, ulike abonnement.

Ja, man kan søke NAV om «Gravferdsstø­nad» og «Stø­nad til båre­trans­port». Det er regler og kri­terier for hvem som kan søke og hvor stort et eventuelt stø­nad blir. Vi kan informere mer om dette, og sende søk­nad på veg­ne av pårørende.