Gravstein

Gravstein 382b lykt781 aurora helpolertVi før­er et bredt spek­ter av gravstøt­ter i alle prisklass­er – tradis­jonelle gravstein­er, naturstein, design­er­stein. Vi er ikke et fordyrende mel­lom­ledd – prisen er den samme som ved kjøp direk­te fra vår pro­dusent Eide Stein AS.

Vi garan­ter­er forskriftsmes­sig mon­ter­ing og sikring av gravstein­er. Før bestill­ing gir vi total­pris som inklud­er­er søk­nad­er til kirkev­er­gen, for­sikring, forskriftsmes­sig sikring og 10 års garan­ti både på oppset­tin­gen og på selve gravstøtten.

Selve gravst­edet kan ha betyd­ning for valg av gravstein. Spe­sielle forhold som for eksem­pel tett veg­e­tasjon ved graven kan ha betyd­ning for valg av mate­ri­ale og over­flate­be­han­dling. Gravstein kan også lages etter tegning.

Vi gir per­son­lig veiled­ning ved valg av gravstein – spør oss gjerne om råd.