Valg av seremonitype

Når noen dør, er det de pårørende som bestem­mer hvilken type ser­e­moni som benyttes. De fleste etter­lat­te vil velge å følge avdødes egne ønsker, men juridisk sett er det fam­i­lien som bestemmer.

Kirke- og trossam­funn har van­ligvis klare ret­ningslin­jer for gjen­nom­føring av gravferdsser­e­monier, men mange gir også rom for per­son­lige valg. Både Den Norske kirke og Human-Etisk For­bund gir mulighet for per­son­lige valg.

Kirkelig seremoni

Kirke­lige ser­e­monier ved begrav­else og biset­telse åpn­er likt:

 • Inngangsmusikk (val­gfritt)
 • Klokkering­ing
 • Pre­ludi­um evt. musikk/solosang
 • 1. salme
 • Skriftlesning – per­son­lig omtale/minneord/sløyfelesning
 • Evt. musikk/solosang
 • 2. salme
 • Prestens tale (tekst fra Bibelen)
 • 3. salme
 • Evt. musikk/solosang

Ved begrav­else blir kisten båret ut til gravst­edet. Salme ved graven følges av jord­påkas­telse, senk­ing og avs­lut­tende salme.

Ved biset­telse er det jord­påkas­telse, skriftord og vel­signelse, salme, musikkinnslag (friv­il­lig), og så senkes kisten eller bæres ut til båre­bilen avhengig av sted før seremonien.

Humanistisk seremoni

Human­is­tisk ser­e­moni foregår i regi av Human-Etisk For­bund. Ser­e­monien er fri for religiøst innhold, med fokus på avdøde. For­bun­det har egne gravferd­stalere og de pårørende står rel­a­tivt fritt ved valg av regi, sanger, musikk og min­netal­ens innhold.

Dette er et forslag, men snakk gjerne med oss om alternativer:

 • Inngangsmusikk mens salen fylles av de deltagende
 • Klokkering­ing, 7–8 slag
 • Instru­men­tal musikk
 • Dik­tlesning
 • Sang (all­sang eller solo/kor)
 • Min­netale (samt lesing av krans­es­løyfene hvis avtalt med familien)
 • Instru­men­tal musikk eller sang
 • Kransepå­leg­ging og per­son­lige min­neord fra fam­i­lien, ven­ner og andre
 • De nærmeste leg­ger en rose på kisten (kan også gjøres ute)
 • Instru­men­tal musikk eller sang

Takke for delt­agelsen, takke for eventuelle penge­gaver, gi eventuelle prak­tiske beskjed­er; alt dette kan også frem­føres inne i ser­e­monirom­met der­som prak­tiske hen­syn tilsi­er det.

Personlig seremoni

En per­son­lig ser­e­moni er en tros- og livssyn­snøy­tral gravferdsser­e­moni. Det vil si at ser­e­monien ikke er regis­sert av trossam­funn eller en livssynsorganisasjon.

De etter­lat­te står fritt til å velge innhold i ser­e­monien, slik som valg av tek­ster, musikk og sang, og vel­ger også fritt hvem som skal være gravferdstaler/seremonileder

En per­son­lig ser­e­moni kan gjen­nom­føres i et tros- og livssyn­snøy­tralt ser­e­monirom eller kapell.

Per­son­lige valg gir en per­son­lig seremoni.

Andre tro- og livssyn

Vi med­virk­er også til andre typer seremonier

Norge er et flerkul­turelt sam­funn og det er store vari­asjon­er og et rikt mang­fold innen de ulike livssynene. Vi i Mau­ra Blom­ster og Begrav­elses­byrå har inngående kunnskap om gravferd­skikkene innen de fleste tros­ret­ninger. Dette er vik­tig for oss slik at vi kan vise kor­rekt frem­ferd ved døds­fall og gravferd.

Vi ønsker men­nesker av alle tros­ret­ninger og livssyn velkom­men til oss.

Ingen seremoni

Det er også mulig å gjen­nom­føre en begrav­else uten ser­e­moni. For mer infor­masjon om dette kan dere ta kon­takt med oss.

Generelt

Gravferd­sloven bestem­melser om plik­ter, ret­tigheter og ans­var for den døde gjelder uavhengig av hvilket livssyn den avdøde har. Alle prak­tiske, tekniske og hygien­iske krav gjelder uavhengig av tros­ret­ning, noen som er akseptert av alle trossam­funn reg­istr­ert i Norge. Dette med­før­er at enkelte forhold og innret­ninger ved gravfer­den kan avvike noe fra opprin­nelige rit­ualer for å møte myn­dighetenes krav og begren­sninger når gravfer­den gjen­nom­føres i Norge.

Vi strekker oss langt for at alle skal kunne følge sine egne tradis­jon­er så godt det lar seg gjøre.