Urnenedsettelse

Urnen kan settes ned etter at kre­masjo­nen er fullført og skal være i jor­den før seks måned­er har gått. Det er van­lig ved kre­masjon­er vin­ter­stid at urnen settes ned først til våren.

Ved urnened­set­telse møter van­ligvis pårørende en rep­re­sen­tant fra kirkegår­den eller gravferd­se­tat­en som bistår ned­set­telsen. Ønsker pårørende med­virkn­ing av prest, taler eller en rep­re­sen­tant fra begrav­elses­byrået må dette avtales i forkant.

Byrået er behjelpelig med å avtale tid for urnened­set­telse. Det er også mulig å kon­tak­te gravferd­skon­toret ved den aktuelle gravlun­den direk­te, for å avtale tid­spunkt. Fam­i­lien kan delta både i senk­ing av urnen og lukking av graven.